Cambiar a idioma

Aviso legal

Termos de uso

  • Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.
  • O usuario non poderá acceder ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.

Exención de responsabilidade

  • O contido facilitado a través desta web publícase con efectos meramente informativos e non substitúe a publicidade legal de estatutos, normativas, disposicións e actos que teñen que ser publicados formalmente no DOG e noutros boletines oficiais. Aínda que por parte da Universidade de Vigo efectuaranse, en todo momento, os esforzos necesarios para que a información contida na web sexa exacta e actualizada, non se garante a non existencia de erros nos contidos do sitio web, nin que se atope totalmente actualizado. Únicamente os textos publicados nas edicións impresas do DOG e doutros boletines oficiais teñen carácter auténtico e validez oficial.
  • A Universidade de Vigo resérvase o dereito de modificar sen previo aviso a estrutura da súa Web, tanto na forma como nos contidos, ata dar de baixa a súa edición sen necesidade de notificar con antelación esta circunstancia aos usuarios.
  • A web contén nalgunhas ocasións enlaces a páxinas externas sobre as que non se teñen control algún e respecto das cales declínase toda responsabilidade.
  • A Universidade de Vigo non se responsabiliza de posibles danos que puidese causar ao usuario un uso incorrecto, erróneo ou indebido dos servizos e contidos desta Web por parte deste.
  • Estas cláusulas non teñen por obxecto limitar a responsabilidade da Universidade de Vigo, de forma contraria ao disposto pola normativa española aplicable, nin excluír a súa responsabilidade nos casos nos que, en virtude de dita normativa, non poida excluírse.

Dereitos da Propiedade Intelectual

  • A Universidade de Vigo é titular dos dereitos de Propiedade Intelectual e industrial sobre a páxina Web, o seu deseño gráfico e os seus contidos, salvo que nos mesmos se indique titularidade distinta.

Servizo

  • A Universidade de Vigo intentará reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta destas páxinas.

Xurisdición competente e Lei aplicable

  • As controversias que podan xurdir entre a Universidade de Vigo e as persoas usuarias deste servizo sobre a interpretación ou a aplicación das presentes condicións ou, en xeral, sobre o uso do mesmo serán competencia dos xulgados españois e rexeranse pola lexislación española.