Cambiar a idioma

Preinscripción e matrícula

Tipo de formación: Presencial

Número de prazas: 21

A solicitude formalizarase na páxina web da Universidade de Vigo en → auto-matrícula e dentro das datas oficiais establecidas.

— Resgardo firmado da solicitude.

— Título e expediente académico da titulación que dá acceso (agás alumnos da Universidade de Vigo).

— CV artístico e/ou profesional.

— Dossier creativo de obra ou presentación visual de traballos e/ou propostas relacionadas con algún ámbito da moda: deseño, creación artística, gráfica e cmunicación, textos críticos, etc

— Carta de motivación.

Criterios de valoración de méritos

No caso de que a demanda supere as prazas ofertadas, establécense os seguintes criterios de valoración de méritos:

1. Título e expediente académico da titulación presentada para o ingreso. Valorarase a adecuación da titulación e a cualificación media global. (50 %)

2. Dossier creativo. Valorarase o interese artístico e visual, a capacidade creativa e a relación co ámbito da moda. (20 %)

3. CV artístico y/o profesional. Valorarase a traxectoria presentada segundo a súa adecuación á titulación á que se pretende acceder. (20 %)

4. Coñecemento de idiomas estranxeiros debidamente certificados: inglés, portugués, etc. (10 %)

A Comisión Académica do Mestrado será a encargada da valoración de méritos e a selección do alumnado, previa comprobación por parte das unidades administrativas de que as solicitudes cumpren os requisitos de acceso e de admisión.

Acollida e orientación

Tras a formalización da matrícula, o alumnado de novo ingreso será convocado a unha xornada de acollida e orientación. Esta xornada consistirá na presentación do Mestrado por parte do Coordinador do Título e outros membros da Comisión Académica e do profesorado.

Acompañarase ao alumnado a visitar as instalacións, ademais de reunilos nunha charla informativa sobre a estrutura e funcionamento do Mestrado, os servizos e infraestruturas, os horarios e a organización académica, a presentación do profesorado e outros temas organizativos e loxísticos de interese.