Mestrado en Deseño
e Dirección Creativa en Moda

No Mestrado Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda da Universidade de Vigo ofertamos unha formación especializada. Desenvolvemos un programa centrado nas habilidades e ferramentas que precisan os deseñadores e deseñadoras de moda contemporáneos. Profesionais creativos, poliédricos e versátiles, abertos, con recursos e capacidade para entender os cambios sociais, culturais e económicos.

Datos básicos

Título

Mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda pola Universidade de Vigo

Duración

2 cursos académicos

Créditos

120 ECTS

Prazas

21

Lugar

Facultade de Deseño

Campus de Pontevedra. Campus CREA S2i

Organización da docencia

A formación organízase segundo unha estrutura mixta entre materias obrigatorias e optativas pertencentes a 4 módulos de ensinanzas, repartidos entre os 4 cuadrimestres. O número total de créditos do que consta o mestrado é de 120. Este total inclúe materias obrigatorias (102 créditos) e un traballo fin de mestrado (18 créditos)

Presentación

A importancia deseño no contexto da cultura e a sociedade actual resulta indiscutible. A formación específica en deseño non é só unha demanda da sociedade, senón un axente fundamental do desenvolvemento económico en Galicia, onde o sector moda é unha industria prioritaria.

O Mestrado Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda conta cun programa actual e conectado coa realidade do mundo profesional. É a lóxica evolución xurdida dunha extensa experiencia na formación en moda durante máis de dez años na Universidade de Vigo.

Dentro do mestrado desenvolveuse un programa de prestixio, situándose á vangarda dos centros formativos en deseño de moda en España. Os nosos titulados e tituladas están presentes habitualmente nas principáis pasarelas do país e forman parte dos equipos creativos de unha extensa listaxe de firmas de moda: Inditex, Purificación Garcia, CH, Bimba y Lola, Adolfo Domínguez e un longo etcétera. O Mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda, supón paso máis alá na formación especializada con obxectivos e retos ben definidos; e co equipo humano e material necesarios para levalos a cabo.

Obxectivos

Formamos especialistas en moda, con ampla proxección profesional e profundo coñecemento dos procesos e ferramentas de investigación, análises e predición de tendencias. Éste é o teu mestrado se queres ser un creativo capaz de emprender a túa propia marca ou incorporarte a equipos de deseño cun perfil polivalente en campos como a dirección creativa, o estilismo e o deseño de moda, ou o deseño gráfico para moda.

Retos

Apostamos pola creatividade como enerxía principal. Axentes xeradores de innovación con capacidade para liderar e coordinar equipos. O “Mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda” persegue o desenvolvemento integral de competencias que capaciten para exercer actividade profesional en deseño, estilismo e/ou dirección creativa en moda sen deixar atrás o desenvolvemento dunha especialización académida nese ámbito de produción cultural.

Para isto contamos cun programa ben estruturado e de forte carga práctica, baseado nunha longa traxectoria e relación con decenas de empresas coas que vimos desenvolvendo programas de cooperación educativa durante máis dunha década.

Plan de estudos

Primeiro curso

PRIMEIRO CUATRIMESTRE

Estética e historia da moda

Evolución da moda como fenómeno social, político, antropolóxico, semiótico e estético, seguindo unha metodoloxía cronolóxica que incidirá de maneira especial en aqueles periodos  e personalidades cuxo legado resulta clave que para entender el papel que jugó -y siguen jugando- la indumentaria en el entendimiento de las sociedades modernas.

Laboratorio de materiais

A materia axusta a súa docencia na experimentación e práctica de procedementos de reprodución múltiple. Os contidos articúlanse en dúas vertentes, por unha banda, procedementos de estampaxe sobre soporte téxtil -fundamentalmente serigrafía e impresión dixital por sublimación- e por outro, a procedementos de corte láser aplicados ao deseño de moda.

Estimularase ao alumnado para que formule cales son os seus intereses creativos, e #desenvolver a súa propia linguaxe artística no campo da moda. Así mesmo, procurarase incentivar a capacidade de investigación e exploración a través dos medios que ofrecen os talleres da Facultade, e que coñeza e domine as maquinarias empregadas, manexándoas co coidado e limpeza que requiren. Por tanto, a materia concíbese como unha aproximación altamente experimental ao deseño gráfico.

Proxectos de deseño de moda I

Fundamentos da investigación en deseño para moda. Referentes. Selección de tema. Enfoque e desenvolvemento de proposta. O caderno de campo en deseño de moda. *Sistematización e tratamento de bosquexos e materiais de investigación. A dirección formal e o desenvolvemento dunha familia de propostas. A selección de tecidos, materiais e procesos construtivos coherentes

Ilustración de moda

A asignatura de Ilustración de Moda enfócase na representación da figura vestida, pondo especial atención na Forma, Volume, Estrutura, Proporción, Escala, Ritmo e Anatomía, co obxectivo de facer fronte aos desafíos da representación gráfica que cada alumno deberá enfrontar no exercicio da profesión. Durante o Cuadrimestre, o alumno aprenderá tamén, a través do estudo da figura vestida, a resolver con eficacia a representación das distintas texturas, tecidos, pregas e detalles da roupa.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Laboratorio de tendencias

A materia estrutúrase nunha serie de bloques nos que se pretende facer explícita a relación coas tendencias coa moda e a súa complexidade. Farase uso daquelas ferramentas de estudo e análise de tendencias e aquelas ferramentas que son un recurso profesional para observar liñas de cambios de tendencias entre os consumidores así como o seu impacto na industria. Así mesmo achegarase unha visión práctica do “*coolhunting” realizado nunha contorna 2.0 *monitorizando o sector da moda, analizando os estilos de vangarda así como os últimos eventos mediáticos. Tentarase dotar dun vocabulario básico empregado na contorna da aplicación das tendencias no contexto da moda

Dirección creativa para moda

A materia de dirección creativa exponse como achegamento práctico de ideación e conceptualización. A dirección creativa para moda expón nas súas orixes o proceso de investigación que rodea a formulación dun concepto e as súas fontes referenciales, puntos estratéxicos dos que logo marcarán os primeiros pasos para a dirección de arte ou desenvolvemento de proxecto.

Deseño e contorna dixital

Esta materia está orientada ao uso e dominio por parte do alumnado das aplicacións informáticas e os recursos dixitais dentro do deseño de moda e o seu entorno creativo/empresarial. O alumno debe adquirir os coñecementos e habilidades intrumentais necesarias para os ámbitos disciplinares fundamentais do deseño, como a gráfica, xeración e manipulación da imaxe dixital, ilustración, maquetación, tipografía, identidade corporativa. Incidirase especialmente no dominio das ferramentas dixitais de xeración e tratamento de imaxe e deseño vectorial, e de programas complementarios para a edición gráfica

Proxectos de deseño de moda II

Esta materia aborda e aprofunda nos fundamentos da creación en deseño para moda. O deseño e a dirección formal así como o desenvolvemento dunha proposta de microcolección. A selección de tecidos, volumes e silueta así como materiais e procesos construtivos coherentes

Fotografía de moda

A cámara fotográfica: encadre, enfoque, obturación, diafragma. Iluminación básica: tipos de luces: natural e de estudo; tipos de focos: luz puntual e luz difusa; temperatura de cor. Linguaxe e expresión coa luz. A luz no retrato. Clásicos da fotografía de moda, tendencias actuais. Relacións entre deseñadores, fotógrafos e revistas de moda. Estilismo, maquillaxe, selección de modelo, dirección de arte, preparación da sesión. Contratos legais, orzamentos, aplicacións comúns: catálogo, book, páxina web. Realizacións prácticas sobre os proxectos dos alumnos realizados noutras materias.

Segundo curso

PRIMEIRO CUATRIMESTRE

Procesos de investigación e creación

Esta materia concíbese como unha inmersión preparatoria para o desenvolvemento global dunha colección de moda completa desde a súa conceptualización ata o desenvolvemento de debuxos e bosquexos así como a elaboración de prototipos e glasillas. É dicir é unha materia onde a finalidade é elaborar nunha proposta completa tanto a nivel de investigación como de proxecto técnico destinado a materializarse como unha colección de moda

Deseño gráfico para moda

Esta asignatura está orientada a contidos especializados da gráfica aplicada á moda. Entendida de xeito amplo, abordaranse contidos especializados en deseño gráfico, comunicación, ilustración e recursos gráficos. Dotarase ao alumnado de coñecementos e habilidades instrumentais como poden ser os procedementos de impresión, os soportes materiais e dixitais, a tipografía e as súas posibilidades creativas, a ilustración de moda, o deseño de signos de identidade visual, a gráfica de marca e o deseño audiovisual dentro do contexto específico da moda. Incidirá ademais no dominio das ferramentas básicas para crear formatos de fichas técnicas, integración en fichas de debuxos planos con métrica, imaxes e texto.

Xestión do deseño (Optativa)

Flexibilización organizativa da produción e fragmentación e individualización dos consumos. A moda como industria cultural. Fundamentos de empresa e economía. Formas de empresa. Concepto e funcións da dirección empresarial. Produción de calidade e xestión por procesos. Dirección comercial.

Liñas de investigación (Optativa)

Materia na que se realizará un achegamento á investigación académica en Belas Artes, para o cal se desenvolverá un seminario con doctores recentemente titulados e novos investigadores que nos achegarán de primeira man a súa experiencia no campo da investigación, a través dun enfoque en primeira persoa. Baseado na súa experiencia directa, este breve seminario pretende ser tanto inspirador como esclarecedor.

Taller de investigador invitado (Optativa)

A creación como investigación; a investigación como creación. Aproximación a un modelo metodolóxico onde a investigación experimental nutre os procesos de creación da man dun artista invitado

A moda: Contorna profesional (Optativa)

Esta materia está orientada á preparación para a inserción laboral do alumnado dentro da contorna empresarial do deseño de moda. O obxectivo final desta asignatura é guiar ao alumnado no desenvolvemento de aplicacións e no uso de recursos e ferramentas dixitais tanto para o desenvolvemento e promoción de proxectos empresariais propios como a integración en equipos de traballo na contorna laboral do mundo da moda. Incidirase na elaboración de currículum vitae, así como na xestión de ferramentas dixitais como xestores de contidos, redes sociais do ámbito profesional, plataformas web e ferramentas de xestión de marca. Esta materia implica o dominio por parte do alumnado dos coñecementos previamente adquiridos en relación ao deseño gráfico, a gráfica de moda e a fotografía.

Casos de estudo (Optativa)

Coñecementos sobre como intervir no contexto no que se desenvolve o sistema artístico: xestión de ideas e proxectos no contexto cultural; produción de proxectos artísticos en institucións públicas e persoais; xestión e dominio de páxinas web e uso de plataformas dixitais diversas; uso de prensa xeralista e cultural e de outros medios impresos para abordar ideas e accións culturais diversas.

Modelos e disciplinas auxiliares (Optativa)

Materia destinada á proporción de modelos complexos de investigación interdisciplinar e sistemas de integración e información mutua con disciplinas auxiliares. As competencias ofrecidas estarían vinculadas coa capacidade para relacionar e complementar métodos, procedementos, recursos e modelos procedentes de campos e ámbitos non específicamente artísticos. Esta materia estaría dedicada á interconexión práctica, á planificación e á produción de teoría.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Prácticas externas

Estancia práctica de deseño: O estudante desenvolve a actividade nun contexto relacionado co exercicio dunha profesión, durante un período determinado e realizando as funcións asignadas e previstas na proposta de prácticas.

Deseño de portfolio

Esta materia de creación de porfolio está orientada a afianzar os contidos teóricos e prácticos referidos ás regras, principios e elementos de deseño gráfico que se desenvolven dentro do terreo da moda. O obxectivo final desta asignatura é guiar ao alumno no deseño e creación de porfolio de proxectos e aplicacións relacionadas (lookbook, deseño e xestión de marcas, portfolio en liña e audiovisual). Incidirase no dominio avanzado das ferramentas dixitais (Photoshop, lllustrator, Acrobat profesional e lndesign) e no manexo de programas e recursos alternativos e de apoio para a edición gráfica, o deseño web/audiovisual e o deseño de produtos editoriais tanto impresos como dixitais. Afianzaranse os principios conceptuais sobre os que se apoia o desenvolvemento básico do porfolio e aplicacións, insistirase na relación directa e recíproca de teoría e práctica, e esixirase a todos os materiais un acabado de produto final con calidades óptimas de produción, impresión, encadernación, manipulados, etc. así como ás aplicacións dixitais xeradas.

Traballo Fin de Mestrado

Desenvolvemento dun traballo tutelado que debe conter, demostrar e evidenciar a asimilación dos contidos impartidos durante o Máster. Este traballo permite ao estudante demostrar o seu grao de madureza á hora de integrar os coñecementos, destrezas e habilidades adquiridas ao longo do seu proceso de formación. O traballo comprenderá o desenvolvemento dun proxecto de creación dunha colección de moda que permita a integración das competencias adquiridas sobre as que se articula a titulación, poñendo en práctica a túa capacidade para buscar información, analizala, organizala e presentala adecuadamente.

Perfil de ingreso

Poderán acceder ao Mestrado aqueles candidatos/as que estean en posesión dun título universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de educación superior de EEES (Espazo Europeo de Educación Superior) que autoriza no país emitido do título para o acceso a ensinos de Mestrado.

Poderán acceder tamén os titulados conforme aos sistemas educativos alleos ao  EEES sen necesidade de homologación dos títulos, previa comprobación pola Universidade de que acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que autorizan no país expedidor do título para o acceso a ensinos de posgrao.

O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo do que estea en posesión o interesado, nin o seu recoñecemento a outros efectos máis que o de cursar os ensinos de Mestrado.

Procedencia

O mestrado está destinado a titulados universitarios (graduados e/ou licenciados) procedentes do ámbito das Humanidades (Belas Artes, Historia da arte … ) ou outras áreas de coñecemento relacionadas, como a Científico-Técnica ou Xurídico-Social (Arquitectura, Comunicación, Publicidade …).

Os licenciados e graduados universitarios en Belas Artes ou en Deseño e as dúas áreas de coñecemento anteriormente indicadas terán prioridade sobre o resto dos solicitantes. Con todo, a Comisión Académica valorará solicitudes de titulados doutras ramas que desexen acceder ao mundo do deseño contemporáneo na súa vertente teórico práctica, ou ao campo da investigación.

Saídas profesionais

A continuación, indícanse os perfís de graduados do Máster en Deseño e Dirección Creativa en Moda en relación cos perfís profesionais presentes no mercado de traballo actual e de cara ao futuro.

 • Deseñadores de prenda muller, home e nenos.
 • Deseñador de plana.
 • Deseñadores de produto textil, complementos, etc.
 • Estilistas.
 • Directores Creativos.
 • Directores de Arte.
 • Desenvolvedores de estampados.
 • Analistas de tendencias.
 • Visuals merchandisers.
 • Deseñadores de peza gráfica.
 • Deseñadores gráficos para moda.
 • Product manager.
 • Comunicación de moda.
 • Deseñadores para e-commerce.
 • Creador de contidos dixitais de moda.
 • Investigación en moda.
 • Crítico de moda.

Preinscripción e matrícula

Tipo de formación: Presencial

Número de prazas: 21

A solicitude formalizarase na páxina web da Universidade de Vigo en → auto-matrícula e dentro das datas oficiais establecidas.

— Resgardo firmado da solicitude.

— Título e expediente académico da titulación que dá acceso (agás alumnos da Universidade de Vigo).

— CV artístico e/ou profesional.

— Dossier creativo de obra ou presentación visual de traballos e/ou propostas relacionadas con algún ámbito da moda: deseño, creación artística, gráfica e cmunicación, textos críticos, etc

— Carta de motivación.

Criterios de valoración de méritos

No caso de que a demanda supere as prazas ofertadas, establécense os seguintes criterios de valoración de méritos:

1. Título e expediente académico da titulación presentada para o ingreso. Valorarase a adecuación da titulación e a cualificación media global. (50 %)

2. Dossier creativo. Valorarase o interese artístico e visual, a capacidade creativa e a relación co ámbito da moda. (20 %)

3. CV artístico y/o profesional. Valorarase a traxectoria presentada segundo a súa adecuación á titulación á que se pretende acceder. (20 %)

4. Coñecemento de idiomas estranxeiros debidamente certificados: inglés, portugués, etc. (10 %)

A Comisión Académica do Mestrado será a encargada da valoración de méritos e a selección do alumnado, previa comprobación por parte das unidades administrativas de que as solicitudes cumpren os requisitos de acceso e de admisión.

Acollida e orientación

Tras a formalización da matrícula, o alumnado de novo ingreso será convocado a unha xornada de acollida e orientación. Esta xornada consistirá na presentación do Mestrado por parte do Coordinador do Título e outros membros da Comisión Académica e do profesorado.

Acompañarase ao alumnado a visitar as instalacións, ademais de reunilos nunha charla informativa sobre a estrutura e funcionamento do Mestrado, os servizos e infraestruturas, os horarios e a organización académica, a presentación do profesorado e outros temas organizativos e loxísticos de interese.